Van puist naar parel…..

Van puist naar parel…..

Van puist naar parel… Dat was en is nog steeds de doelstelling voor de herbestemming van het voormalig gemeentehuis in Beek, tenminste als het aan het Burgerinitiatief en omwonenden ligt. 

Inzet is het behoud van de witte villa, sloop van de lelijke aanbouwen uit de jaren ’70 en daarvoor in de plaats een kleinschaligere nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit en passend in de omgeving bij de karakteristieke villa.

Met de steun van CDA, Voor Berg en Dal, V.O.L.G., D’66, VVD, Sociaal Groesbeek en GroenLinks[1] is op 31 januari 2019 een geamendeerde nota van uitgangspunten bij raadsbesluit aangenomen, waarmee de raad randvoorwaarden aan het College meegeeft voor medewerking van de raad aan de functieverandering naar wonen op de locatie van het voormalig gemeentehuis van Beek. Als reactie daarop gaat Dornick BV direct daarna in de contramine: “met mij valt nu niet meer te praten……” Een uitvloeisel van deze reactie is het meest recente plan, namelijk bewoning in bestaande bebouwing (Truc om gemeentehuis snel te verbouwen). 

Het meest recente plan van Dornick BV voorziet in de realisatie van 26 woningen in de bestaande bebouwing. De 21 geplande woningen in de lelijke jaren-70-aanbouwen zijn op geen enkele wijze in overeenstemming te brengen met de inhoud en strekking van het geamendeerde raadsbesluit van 31 januari 2019. 

In het amendement staan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor nieuw te bouwen woningen/appartementen die, wat betreft kwantitatieve criteria, wél kunnen rekenen op steun en draagvlak. Na de sloop van de aanbouwen uit de jaren 70 is er, met een vrije tussenruimte vanaf de villa van 7 meter, voorzien in een bouwvlak waar bebouwing met twee woonlagen mogelijk is.  Daarnaast is bewoning in de witte villa mogelijk.

Opnieuw komt het niet tot de (ook door omwonenden) zo gewenste vooruitgang. Het is nog erger…. Met het volledig handhaven van de bestaande bebouwing dreigen alle eerdere inspanningen van het Burgerinitiatief en omwonenden (villa vrij, sloop puist) volledig van tafel te worden geveegd. Alle oprechte goede bedoelingen van het Burgerinitiatief en omwonenden ten spijt……. Het vergunnen van bewoning in bestaande bebouwing is ook niet in overeenstemming met een in juni 2014 door de gemeente gepubliceerde modelstudie én is bovendien niet in overeenstemming met de A- óf B-optie (A= bestaand handhaven inclusief bestemming en B= sloop en nieuwbouw plus herbestemming) in de inschrijvingsleidraad bij de tender september 2014.

Het valt de omwonende erg zwaar om nu weer in het geweer te moeten komen tegen een College dat niet doet waarvoor het is aangesteld, namelijk binnen kaders van de raad werken aan een goede ruimtelijke ordening. Door de opstelling van het College dreigt een langslepend juridisch getouwtrek dat alleen maar verliezers kent.

Het College negeert het amendement en weigert het raadsbesluit uit januari 2019 om te zetten in een bestemmingsplan. Het is kwalijk en zorgelijk te noemen dat het College daarbij een zogenaamde ‘kruimelprocedure’ aangrijpt en daarmee, zoals onze oosterburen zo mooi zeggen, de gemeenteraad “Kalt stellt”. Het College schoffeert de gemeenteraad en indirect schoffeert het College daarmee ook de democratisch gelegitimeerde wil van de inwoners van Berg en Dal.

Blijkens de op 10 oktober jl. door het presidium vastgestelde raadsagenda voor raadsvergadering van 31 oktober 2019[2] laten onze volksvertegenwoordigers zich de handelwijze van het College welgevallen. Zonder enig debat. En dat, terwijl er over zowel de vorm (de raad door kruimelprocedure buitenspel gezet) én de inhoud (niet in overeenstemming met het amendement) veel te debatteren valt….. 

Het is daarom zaak het College te overtuigen dat ze de vergunning voor bewoning in bestaande bebouwing op basis van het meest recente plan van Dornick BV niet moet verstrekken. Daarvoor is uw steun nodig.

Het gaat om de toekomst van een van de meest karakteristieke en in het oog springende plekken in Beek.

Laat uw stem horen en steun het doel, namelijk eerherstel voor de witte villa, sloop van de lelijke aanbouwen uit de jaren ’70 en daarvoor in de plaats een kleinschaligere nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit en passend in de omgeving bij de karakteristieke villa (op basis van het amendement).

Maak uw steun kenbaar op www.petitie24.nl!
[1]             Partijen die zich niet achter het doel scharen zijn: PvdA, PolderBreed, Gemeente- Jeugd- en Sportbelangen (GJS) en de Groesbeekse Volkspartij (GVP).

[2] De herbestemming van het voormalig gemeentehuis staat geagendeerd op de raadsvergadering van 31 oktober 2019 (agendapunt 15 Schriftelijke mededelingen c.q informatie van het College van burgemeester en wethouders ter kennisname). Er vindt dus geen inhoudelijke bespreking of debat plaats tijdens de raadsvergadering.