Geschiedenis

Geschiedenis

De belangrijkste gebeurtenissen in 10 punten samengevat

Met de samenvoeging van de MUG-gemeenten begin 2015 verliest het gemeentehuis van Ubbergen zijn functie. De gemeente Ubbergen zet het pand te koop en ziet het daarbij (naar eigen zeggen) “als haar taak om zorgvuldig om te gaan met haar voormalige woonhuis met name daarbij doelend op het oorspronkelijke gebouw, de witte villa.” (zie ook Kennisgeving tender). 

De medewerking die het College van B&W nu wil geven aan vergunning van bewoning in de bestaande lelijke jaren-70 bebouwing staat volledig haaks op de eigen uitgangspunten van de gemeente, de wil van een burgerinitiatief en omwonenden en de wil van de gemeenteraad. Het college bruuskeert daarmee alles en iedereen (behalve Dornick BV en een aantal door de gemeente ingehuurde juristen). 

Daarom, om het tij te keren, in 10 punten samengevat, de belangrijkste gebeurtenissen op hoofdlijnen (chronologisch):

 1. In juni 2014 heeft de gemeente Ubbergen een modelstudie gepubliceerd. Handhaven van de villa en sloop van de aanbouwen.
 2. In september 2014 staan in de tender twee elkaar uitsluitende opties: (A) handhaven bestaande bebouwing en bestemming óf (B) sloop, nieuwbouw en herbestemming. Optie B heeft de voorkeur.
 3. In december 2014 wordt het pand (terwijl andere geïnteresseerden op afstand werden gehouden) onderhands voor 6 ton verkocht aan Dornick BV. De precieze gang van zaken rondom de verkoop blijft schimmig…[1] 
  De verkoop kan worden gekenschetst als gehaast, ondoordacht en onzorgvuldig. De gemeente doet in een privaatrechtelijke overeenkomst toezeggingen over bestemmingsplanwijzigingen (en dat behoort tot het publiekrechtelijk domein). Uit opgevraagde correspondentie (mail 5 en 17 december 2014) blijkt dat met Dornick BV in december 2014 ook is onderhandeld over bestemmingsplanwijzigingen en dat Dornick BV er uitdrukkelijk op is gewezen dat voor elke bestemmingplanwijziging de instemming van de raad nodig is.
 4. In het voorjaar 2016 presenteert de gemeente een ontwerpobestemmingsplan waarin vrijwel alle denkbare functies kunnen worden vergund. Omwonenden voelen zich misleid en zijn overdonderd, maken ernstig bezwaar en starten een burgerinitiatief. 
 5. Het ontwerpbestemmingsplan wordt op 14 juli 2016 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, maar het plan wordt niet aangenomen. De gemeenteraad formuleert kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten voor herbestemming/nieuwbouw.
 6. Er wordt een klankboordgroep geformeerd waar het Burgerinitiatief zitting in mag nemen. Hoewel ze formeel geen deel uit maken van deze groep mist de directeur van Dornick BV (in persoon) en zijn adviseur(s) (i.c. zijn op dat moment ingehuurd architect en/of financieel adviseur) niet één vergadering van de Klankbordgroep. 
 7. De gemeente verlengt de koopovereenkomst (allonge in februari 2017) met Dornick BV, waarbij de voorwaarden voor Dornick BV nóg gunstiger[2] zijn dan in de eerste koopovereenkomst (uit december 2014). Tevens sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst (maart 2017) af met en overhandigt de sleutels van het pand aan Dornick BV. Het pand wordt sindsdien door Dornick BV kamergewijs verhuurd.
 8. In door Dornick BV gepresenteerde schetsontwerpen (2016-2018) komen de door de raad geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten keer op keer onvoldoende tot uiting. 
 9. Met de steun van CDA, Voor Berg en Dal, V.O.L.G., D’66, VVD, Sociaal Groesbeek en GroenLinks wordt op 31 januari 2019 een geamendeerde nota van uitgangspunten bij raadsbesluit aangenomen, waarmee de raad randvoorwaarden aan het College meegeeft voor medewerking van de raad aan de functieverandering naar wonen op de locatie van het voormalig gemeentehuis van Beek. 
 10. Voorlopig slotstuk. Het college van B&W is van zins bewoning in bestaande bebouwing te vergunnen en gebruikt daarvoor de ‘kruimelgevallenregeling’. Het college zet daarmee de raad buitenspel en schept een precedent. Bovendien legt ze daarmee haar eigen eerder geformuleerde uitgangspunten, de welgemeende initiatieven van burgers én het amendement naast zich neer. 

Terzijde. In de media richten velen hun pijlen op de eigenaar van Dornick BV in persoon. Dat is niet geheel terecht. De eigenaar van Dornick BV probeert enkel en alleen gebruik te maken van rechten waarvan hij meent dat die hem toekomen. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat Dornick BV in het verleden heeft laten zien mooie bouwprojecten te kunnen realiseren.
Bij het voormalig gemeentehuis in Beek gaat het om een bijzonder plek en een markant gebouw. De witte villa is één van de beeldmerken van Beek en is niet voor niets een monument. De aanbouwen uit de jaren 70 daarentegen verdienen enkel en alleen de kwalificatie lelijk. De slogan is “Van puist naar parel”: sloop van de lelijke jaren 70 aanbouwen en eerherstel voor de witte villa. Geef de witte villa de ruimte die een dergelijk markant historisch gebouw verdient. De inzet is nieuwbouw die passend is bij de maat en schaal van de villa en de omgeving. 


[1] De heer Slinkman, onze burgemeester, doet in relatie tot de gang van zaken bij de verkoop in mei 2017 in de Gelderlander de volgende uitspraak: “De informatie is ook na 2,5 jaar zeer actueel en zal na openbaarmaking zeer ten nadele van de gemeente worden uitgelegd. Het zal voedingsbodem zijn om de handelwijze van de gemeente opnieuw ter discussie te stellen.”  En dat is nog steeds zo. Een overheid die niet transparant wil zijn, haar burgers misleidt en zich bedient van trucs, roept zelf haar eigen weerstand op.

[2] In de allonge-koopovereenkomst zijn de ontbindende voorwaarden voor de verkoper (de gemeente) verslechterd. In de oorspronkelijke koopovereenkomst konden beide partijen onder gestelde voorwaarden de overeenkomst ontbinden. In de allonge-koopovereenkomst (artikel 3, tweede lid) is vastgelegd dat alleen de koper (Dornick BV) de overeenkomst kan ontbinden.